گرگیشو رسمی دیرینه در عسلویه به روایت تصویر

ﺗﺎﺭﻳﺦ : یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 98

گرگشو آیینی دیرینه است که هنوز هم در بسیاری از بندرهای جنوبی ایران و برخی کشورهای عربی برگزار می‌شود.
ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺯ مراسم های ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ عسلویه ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮔﺮﮔﺸﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺎﻋﻮ ﯾﺎ ﮔﺮﮔﺎﻋﻮ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .

ﻣﻌﻤﻮﻼ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻐﺮﺏ (ﮔﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ) ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﮔﺮﮔﺸﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﮔﺸﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﻋﻄﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮑﻢ (ﺍﺯ ﻣﺎﻟﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ) ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻞ ﻋﯿﺎﻟﮑﻢ(ﺧﺪﺍ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺑﺪﺍﺭﺩ) ﺍﻋﻄﻮﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﯾﻌﻄﯿﮑﻢ (ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ) ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﮑﻪ ﻭﺩﯾﮑﻢ (ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ) ﺍﻋﻄﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺍﻟﻠﻪ (ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ) ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ (ﺧﺪﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺑﺪﺍﺭﺩ)

 

 

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.