عسلویه شهرِ بی شهردار

عبدالرحمن دریانورد ————————————— یک سال بسرآمد وشهردارنیامدعسلویه گویی همه خوابند،که بیدارنیامدعسلویه حدود یازده ماه پیش بود که پس ازهفته ها…